Cán bộ giảng viên

Khoa Cơ khí hiện có 132 giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn, trong đó có 01 PGS, 07 tiến sỹ, 51 thạc sỹ, 73 đại học.